www.sigortacihasim.net

 
   
 
 
 

 

POLİÇELER » YANGIN SİGORTALARI

 

Akaryakıt Paket Sigortası

 

AKARYAKIT PAKET 12. VERSİYON

 

1-TEMİNATLAR

  

Paket  Zorunlu Teminatlar

Paket Seçimli Teminatlar

Yangın Bina+Muht

Maddi Zararlar

Limitli dekorasyon

Deprem

Ek teminatlar

Kira Kaybı

Enkaz Kaldırma

Hırsızlık muhteviyat

Alt.işy.masrafları

Pompadan aşırma ve market emteası aşırma dahil (yeni)

İş Durması

Dolu (yeni)

Cam Kırılması

Fiziki zararlar (yeni)

Glkhhknhterör

Kasa hırsızlık

İzolasyon eksikliği(yeni)

Pompacı hırsızlık

Çalışanlara ait eşya(yeni)

İşletme Sorumluluk

Eksik Sigorta(yeni)

Çevre Kirliliği

Geçici adres nakli(yeni)

3:şahıs mali sorumluluk

Kablo kavrulması(yeni)

Yangın mali sorumluluk

Tanklara yanlış yakıt dold.

Y.Altı tank sızıntısı

Para Sigortaları

Axa Sigorta Yardım

Taşınan Para

 

Emniyeti Suistimal

 

Mühendislik Sigortaları

 

Makine kırılması

 

Gıda bozulması

 

İkmal.Tabancası hortu.kopması(yeni)

 

ECihaz Arıza

 

Nakliyat Sigortaları

 

Tankerde taşınan emtea

 

 

 

Sorumluluk Sigortaları

 

İşveren Mali Sorumluluk

 

Tehlikeli Maddeler Z..S

 

Hukuksal Koruma(yeni)

 

Can Sigortaları

 

Ferdi Kaza

 

 

 

  

TAŞINAN PARA KLOZU:

-------------------

Sigortalının işyeri ve banka   arasında  şirket aracıyla  ve 1  şirket  çalışanı  ile  yapacağı para

ve  para ile ölçülebilen kıymetlerin, taşınmaları sırasında oluşabilecek  kayıpları   ekli Hırsızlık

Sigortası  Genel Şartları  ve  kloz hükümleri  dairesinde  temin  edilmiş  olup bir olayda ve poliçe

süresince sigortacının azami sorumluluğu poliçede gösterilen bedeli aşamaz.

Olay başına 7.500.YTL limite kadar  olan taşımalar için  yukarıda  belirtilen  şirket  aracı koşulu

geçerli değildir.

 

İŞVEREN MALİ SORUMLULUK KLOZU:

-------------------------------

Ekli İşveren Sorumluluk Sigortası  Türk Genel Şartları  hükümleri saklı  kalmak  üzere  sigortalının yanında  çalışanların iş kazaları sonucunda işverene yöneltilebilecek sorumluluklar  Genel Şartların 2. maddesinin A, C ve D fıkralarında bahsi geçen haller dahil olmak üzere teminata dahil edilmiştir.

Meslek hastalıkları, poliçe  dönemi  içinde  oluşması  ve  poliçe  dönemi   bitişinden  sonra  6 ay içinde  ihbar edilmesi  şartıyla teminata dahildir.

Sigortacının bir olaydaki azami sorumluluğu poliçede gösterilen bedel aşamaz.

 

1.5- 3.şahıs mali sorumluluk teminatına reklam panosu sorumluluk, manevi tazminat talepleri,  inşaat işleri vs gibi  genişletme teminatları dahildir

 

1.6.Pompacı üzerindeki para hırsızlık teminat limitleri 3.000.- 6.000. – 9.000.TL olarak arttırılmıştır.

 

1.7. 3.şahıs mali Sorumluluk limitleri arttırılmış olup max.  limit 500.000.tl dir.

 

YERALTI TANKLARINA YANLIŞ YAKIT DOLDURULMASI:

------------------------------------------------------------------------

Sigortalıya ait tankerler veya Sigortalı adına dolum tesisinden akaryakıt alan tankerler

tarafından sigortalı yerdeki yeraltı tanklarına yanlış akaryakıt doldurulması suretiyle yeraltı

tankında meydana gelen  karışma hasarı  neticesinde ortaya çıkacak masraflar teminata dahil

edilmiştir.

 

DOLU KLOZU

-----------

Fırtına ile birlikte olsun olmasın dolu neticesinde iş bu poliçede temin edilmiş  olması  kaydı  ile bina ve muhtevita gelebilecek  zararlar azami poliçede belirtilen limit ile sınırlıdır.

 

FİZİKİ ZARARLAR KLOZU

----------------------

Sigortalı veya personelinin  ve müşterilerinin yukarıda belirtilen riziko  adresindeki  faaliyetleri sırasında sebep olacağı düşme, çarpma, kırılma, devrilme hasarları teminat altına alınmıştır.

 

 

 

İZOLASYON EKSİKLİĞİ KLOZU

--------------------------

Poliçe vadesi  içinde olmak kaydı ile izolasyon yetersizliği ve/veya kaybı  nedeniyle yağmur ve kar  sularının   binanın  dış cephe veya terasından yada pencere kapı ve pervazlarından (açıklıklarından) sızması ve/veya  girmesi   nedeni ile meydana gelen zararlar ile tedrici nemlenme ve ısı kaybı nedeni ile oluşan terleme, küflenme ve benzeri nedenlerden kaynaklanan boya badana vb onarım masrafları poliçe  süresince  poliçede  belirtilen    bedeli  aşmamak   üzere  teminata    dahil    edilmiştir.

 

 

ÇALIŞANLARA AİT EŞYALAR

-----------------------

Çalışanlara ait özel  eşyalar, poliçede alınmış  olması kaydı  ile  yangın,  ek teminatlar,  deprem, glkhhknhterör ve hırsızlık risklerine karşı  teminat altına alınmıştır.

 

EKSİK SİGORTA KLOZU

----------------------------

Toplam sigorta bedelinin %10’una kadar eksik sigorta uygulaması yapılmayacaktır.

 

GEÇİCİ ADRES NAKLİ

------------------

İşbu  poliçe  kapsamında   meydana   gelebilecek   hasarlar   neticesinde   sigortalı   kıymetlerin bakım/onarım  ve benzeri bir  sebeple  geçici  olarak  başka   bir adreste   bulunmaları  esnasında maruz kalabilecekleri hasarlar temin edilmiştir.

 

HUKUKSAL KORUMA KLOZU

----------------------

Taşınmaza Mala Bağlı Hukuksal Koruma: Sigortacı sigortalıya, poliçede gösterilen taşınmaz malın tamamının veya  bir bölümünün poliçede gösterilmek kaydıyla kiralayanı, kiracısı veya  ayni   hak sahibi sıfatlarından biri veya hepsine bağlı olarak doğabilecek uyuşmazlıklar için  koruma  sağlar.

 

MARKET EMTEASININ AŞIRILMA SONUCU ÇALINMASI:

--------------------------------------------

Bu teminat markette satılan emteanın  aşırılması sonucu çalınmasını video kayıtları olması şartı ile

temin eder.

 

POMPADAN AŞIRMA YOLU İLE AKARYAKIT HIRSIZLIĞI:

-----------------------------------------------

Pompadan satılan akaryakıtın  zor kullanmaksızın aşırılması  sonucu   çalınması  video  kayıtlarının

olması şartı ile  teminata dahildir.

 

KABLO KAVRULMASI

-----------------

Bu teminat tesiste kullanılan makinelere yada cihazlara ait kabloların herhangi nedenle alevsiz yanması ve kavrulması zararlarını poliçede belirilen azami limite kadar temin eder.

 

MAKİNE KIRILMASI SONUCU MARKET EMTEASININ BOZULMASI

-----------------------------------------------------

Soğutucu cihazlarında  aralıksız  ve  en az 24 saat  veya  daha fazla  süren  bir  arıza  veya şehir

ceryanındaki  önceden   duyurulmamış    bir   kesinti    nedeniyle   bu   cihazların   çalışmamaları

nedeniyle  oluşan ısı  farkı  sonucunda soğuk hava ile  korunmakta  olan  gıdaların  bozulması  olay

başına ve yıllık toplamda poliçede belirtilen limit ile teminata dahildir.

 

İKMAL TABANCASININ HORTUMUNUN KOPMASI

--------------------------------------

Makine Kırılması teminatı kapsamına alınan yakıt pompasının, bu teminat kapsamına giren maddi bir

hasar sonucu ikmal tabancasının hortumunun kopması teminata dahildir.

 


YANGIN SİGORTALARI

» Akaryakıt Paket Sigortası

» Eczane Paket Sigortası

» Evim Sigortası

» İşyeri Paket Sigortası

» Klasik Yangın Sigortası

» Otel ve Tatil Köyü Paket Sigortası

» Zorunlu Deprem Sigortası

 Yangın Sigortaları Sayfasına Geri Dön »